WSTĘP

Sklep internetowy Bogate Myśli dostępny pod adresem internetowym bogatemysli.com, prowadzony jest przez

BoMy Ltd z siedzibą w Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail marlena@bogatemysli.com

 

DEFINICJE

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsultacja – oznacza rozmowę za pośrednictwem Skype, w trakcie której Klient zasięga opinii związanej z problematycznym zagadnieniem znajdującym się w obrębie specjalizacji Sprzedawcy.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kursy – oznaczają treści cyfrowe udostępniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Mastermind – oznacza cykl spotkań odbywających się za pośrednictwem Skype.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza BoMy Ltd z siedzibą w Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England.

Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy – adres bogatemysli.com.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Klientem a Sprzedawcą.

Wszystkie ceny pro­duk­tów po­dane na stro­nach Sklepu są ce­nami brutto.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do skorzystania z dostępu do kursów oraz konsultacji lub Mastermindu wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:

 • Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
 • Włączona obsługa cookies w przeglądarce.
 • Możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com.
 • Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.
 • Zainstalowana aplikacja umożliwiająca odbycie rozmowy np. Skype.

 

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

Skorzystanie z dostępu do kursów, konsultacji oraz Mastermindu możliwe jest po prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z poniższą procedurą:

 • klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,
 • klient otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia,
 • klient dokonuje płatności za usługę,
 • po zaksięgowaniu płatności w ciągu 24h klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi, chyba że data rozpoczęcia kursu jest inna.

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, co oznacza, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty klient uzyskuje nieograniczony w czasie dostęp do wybranego kursu (chyba, że kupujesz kurs z dostępem ograniczonym do 1 roku). W przypadku Mastermindu umowa zawierana jest na czas oznaczony – określony przez czas trwania spotkań. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn. W przypadku, gdy kupujesz kurs z dostępem nieograniczonym w czasie i stroną rozwiązującą umowę będzie BoMy Ltd, klientowi udostępniona zostanie możliwość pobrania wszystkich materiałów wchodzących w skład wybranego kursu w celu ich zapisania na dysku twardym swojego komputera.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

W celu zło­że­nia za­mó­wie­nia, Klient zo­bo­wią­zany jest pod­jąć na­stę­pu­jące kroki:

 •         wy­brać pro­dukt lub pro­dukty bę­dące przed­mio­tem za­mó­wie­nia po­przez klik­nię­cie przy­ci­sku „Dodaj do ko­szyka”,
 •         Z wi­doku ko­szyka klik­nąć w przy­cisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 •         Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 

PŁATNOŚCI

 • Wszystkie ceny podane w sklepie bogatemysli.com wyrażone są w złotówkach (PLN) i są cenami brutto.
 • Płatności są obsługiwane przez PayPal, TransferWise.

 

REKLAMACJE

W przypadku problemów technicznych z produktem nabywca może zgłosić reklamację towaru na adres  marlena@bogatemysli.com. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.

 

ZWROTY I GWARANCJA SATYSFAKCJI

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zakupisz produkt jako osoba fizyczna (konsument), to przysługuje Ci możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie możesz jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług.

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być od­czy­ty­wane przez sys­tem te­le­in­for­ma­tyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.